LADDNINGSGUIDE

LADDNINGSGUIDE

LADDNING FRÅN ETT HUSUTTAG

Undersökningen "Elbilisten 2020" visar att 27 % av de tillfrågade fortfarande laddar sina elfordon via ett vanligt hushållsuttag (schuko) när de laddar hemma. Det finns olika anledningar till att många använder detta uttag för daglig laddning av sina elfordon. Allt från okunskap till råd från en bilhandlare. Det finns också många som säger på olika forum att det inte finns någon fara med att använda uttaget. Vi vill påpeka att det faktiskt finns flera riskfaktorer relaterade till att ladda bilen via det uttag som installerades i garaget eller huset för många år sedan.

ÖVERBELASTNING AV ELEKTRISKA SYSTEM

Äldre elinstallationer är vanligtvis inte dimensionerade och byggda för att hantera den nya utrustningen som installeras och ansluts i dag. Laddutrustning för elfordon utgör en ny belastning i de flesta elinstallationer. Laddning av elbilar och laddhybrider drar kontinuerligt hög ström och det kommer att innebära att eventuella svagheter i elinstallationen kan värmas upp, speciellt anslutningar. Det är anslutningar som strömmen måste passera på vägen från säkringsdosan till uttaget, till exempel i kopplingsdosor, ljusbrytare och andra uttag. När dessa anslutningar blir varma försvagas de ytterligare och orsakar med tiden farlig överhettning och risk för brand. Genom att installera en dedikerad laddpunkt för fordonet kommer denna risk att undanröjas eftersom en dedikerad kurs för laddpunkten med eget skydd läggs upp. Elkabeln går direkt från säkringsdosan med skydd till laddpunkten och installationen är dimensionerad för att klara belastningen.

INGET ELLER MINSKAD JORDFELSKYDD

Elfordon som laddar kan skapa buller på elnätet som kan påverka jordfelsskyddet. I värsta fall kan laddning resultera i att jordfelsskyddet inte fungerar, både för den aktuella kursen fordonet laddar på, samt andra aktuella kurser i elsystemet. Även om detta inte händer ofta, kan konsekvenserna bli ödesdigra om det skulle hända. Du kan läsa mer om hur detta går till här. Genom att installera en laddstation eller dedikerad laddpunkt enligt föreskrifterna kommer detta att innefatta rätt typ av jordfelsskydd för laddpunkten och andra jordfelsskydd kopplas in så att de inte påverkas av det laddande fordonet.

ÖVERBELASTNING AV ELTAGET/HUSHÅLLSUTTAGET

Ett hushållsuttag har utvecklats och dimensionerats för enkel anslutning av små laster som lampor, köksutrustning, elverktyg och liknande. Det är strömladdare som normalt drar upp till 6-10 ampere. Den tål högre belastningar som kraftfulla handverktyg under korta perioder. Daglig laddning av elfordon representerar en kontinuerlig belastning under lång tid (beroende på batteristorlek) som är på gränsen för vad ett hushållsuttag tål. Om strömmen över tid är så stor att den genererar värme kan denna värmealstring i sin tur försvaga uttagets fjädrar så att kontakten försvagas och gör kontakten mellan ledarna sämre. Detta i kombination med hög strömstyrka ger ytterligare uppvärmning med risk för brand i uttaget som yttersta konsekvens. Nedan har vi illustrerat de olika belastningar som ett normalt uttag normalt kommer att utsättas för.

FELAKTIG AVSLUTNING AV LADDNING

Vid laddning via ett hushållsuttag finns inga säkerhetsmekanismer för att säkerställa att laddningen avslutas korrekt. Om kontakten dras ur hushållsuttaget under laddning kan det uppstå en ljusbåge som skadar uttaget och vid upprepad upprepning ökar risken avsevärt för överhettning. En laddstation kommer att se till att laddströmmen bryts på ett säkert sätt. Detta sker genom att laddkabeln låses till bil och laddstation och laddningen måste avslutas innan laddkabeln släpps. Om låsmekanismen inte fungerar kommer laddstationen att känna av att laddkabeln dras ut och avbryta strömmen på ett kontrollerat sätt innan en ljusbåge uppstår i kontakterna. Även om det oftast går bra att ladda via uttaget är det önskvärt att hålla risken så låg som möjligt vid laddning. Om du ändå måste använda ett gammalt nätaggregat med uttag kan du ändå själv minska risken genom att se till att uttaget är i gott skick, samt att regelbundet kontrollera värmeledning i stickkontakten och i uttaget.

SPECIALKOPPLAR OCH UTTAG

Spisen i ditt kök har till exempel spiskontakt och uttag eftersom den drar mycket el vid användning, men den används sällan mer än en timme åt gången och effekten blir inte lika hög över tid. Elfordon laddas i flera timmar åt gången och med högre effekt än kaminen. Därmed blir laddningen med en ny och dedikerad laddpunkt/laddstation säkrare, snabbare och låter dig ladda bilen hela natten utan bekymmer.

VÄGLEDNING FÖR LADDNINGSUTRUSTNING FÖR ELFORDON

Direktoratet for social trygghet og beredskap (DSB) har i samarbete med norska elektrotekniska kommittén (NEK), Elbilforeningen och NELFO tagit fram en guide för installation av laddutrustning för elfordon. Deras vägledning (version 4 - juli 2017) rekommenderar en maximal kontinuerlig laddningsström på 8-10A från hushållsuttaget. Utifrån detta är alla nya aktuella banor med hushållsuttaget dedikerat till laddning av elfordon säkrade med max 10A.

ANVÄNDNING AV EXISTERANDE UTTAG

På fasta parkeringsplatser för laddning av elbilar ska säkerhet mot överbelastning och jordfel säkerställas. Om en befintlig bana med normal kontakt ska användas för ordinarie laddning, kommer detta att betraktas som en användningsändring enligt 16 § förordningen om lågspänningselektriska installationer som kräver att anläggningen "ska vara lämplig för avsedd användning" . Bakgrunden är att laddning av en elbil kommer att innebära en betydande förändring av lastmönster och typ av last. Även om ett vanligt uttag kan anslutas med 16A, är det inte konstruerat för denna höga belastning över tid. DSB upplever ofta överhettnings- och smältskador vid besiktningar. Sådana skador är en stor risk för brand. Dessutom kommer laddsystemet i elbilen att maskera en vanlig jordfelsbrytare, som då inte fungerar vid ett jordfel. Livshotande situationer kan då uppstå. Därför ska en jordfelsbrytare typ B installeras som inte störs av ljudet från laddsystemet.

Detta innebär att banan ska uppgraderas till gällande bestämmelser vid ändrad användning, dvs jordfelsbrytare typ B, samt max 10 A säkring för normal kontakt (strömbegränsning gäller ej CEE/ industriell kontakt). Det är också viktigt att kontrollera om anläggningen faktiskt klarar den aktuella belastningen över tid. Kontakta ett elbolag för att kontrollera systemets skick och få råd om eventuella åtgärder.

ALTERNATIV TILL HUSHÅLLSUTTAG

Ett alternativ till standarduttaget är ett blått eller rött CEE industriuttag (rundstift). Dessa har utvecklats för att hantera kontinuerligt högre strömstyrkor över tid och kommer att vara mer lämpade för användning vid laddning av elfordon.

Industriella kontakter är mycket mer robusta och har utvecklats för att hantera större mängder ström över tiden. De finns i både 1-fas (3-stift) och 3-fas (4- och 5-stift) och finns i många industriområden som t.ex. bensinstationer. Särskilt de blå CEE-varianterna har blivit särskilt vanliga i husvagnsparker och småbåtshamnar i hela Europa. Färgen på kontakten hänvisar till den regionala elfördelningen med: gul (110/120V), blå (230/240V) och röd (400V). Dagens elbilar klarar av växelström (AC) 16A och 32A, både 230V och 400V. Som ett resultat installerar många dessa kontakter eftersom de är säkrare att använda för elbilsladdning.

Det är främst de blå och röda industrikontakterna som du hittar tillgängliga. Den blå industrikontakten finns i två olika versioner:
1) 3-stift, 1-fas 230V (16A/3,7kW) och (32A/7,4kW)
2) 4-stift, 3-fas 230V (16A/6,3kW) och (32A/12,7kW)

De röda industrikontakterna finns i huvudsak även i två varianter:
1) Liten 5-stift, 3-fas 400V - upp till 11kW (16A)
2) Stor 5-stift, 3-fas 400V - upp till 22kW (32A)
Observera att det finns en skillnad mellan storlekarna på industrikontakter och pluggar på 16A och 32A. Till exempel passar en 16A-kontakt inte i ett 32A-uttag och vice versa.